Rovnou na obsah Rovnou na menu
Menu
Město Valtice
MěstoValtice
Valtice – Hlavní město vína
Valtice se nachází v Mikulovské vinařské podoblasti a patří mezi nejnavštěvovanější vinařská města v ČR. Je zde mnoho vinařských podniků i rodinných vinařů. Veřejná degustační expozice vín oceněných titulem Salon Vín České republiky je umístěna ve sklepních prostorách zdejšího zámku.
Město Valtice

Valtice vinařské

„Zdrávy buďte Valčice, vinorodá zem …“

Petr Bezruč

Ano, básníci oslavují víno od nepaměti. Provází lidstvo minimálně pět tisíc roků, po celou dobu přivádělo člověka Ado stavů, kdy se mu chtělo vyjádřit radost básní nebo písní a dávalo zapomenout na obyčejné strasti. Petr Bezruč by byl v dnešním slova smyslu klacickým turistou za vínem, ne náhodou byla po něm nazvaná alej mezi Lednicí a Valticemi, po které tak rád za vínem chodil. Valtice jsou v poslední době vyhledávaným turistickým místem a to nejen pro svůj vinařský potenciál nemající u nás obdobu. Oblíbené jsou rovněž cykloturistické stezky, desítky víkendových akcí, které obětaví pořadatelé valtických spolků a společností v poslední době koordinují tak, aby v jednom víkendu bylo vždy akcí více. To vše, spolu s nenapodobitelným prostředím Lednicko - valtického areálu, množstvím nabízených sklepů a sklípků k posezení a ochutnání vína, vyhlášeným menu místních restaurací a ubytovací kapacitou, vytváří možnost originálně a zdravě strávených víkendových a dovolenkových pobytů.

dnoho z nejbohatších rodů střední Evropy byly dlouhou dobu hospodářským a správním střediskem oblasti ležící na obou stranách rakousko – české hranice a přirozeným vinařským střediskem významných vinařských oblastí v obou současných republikách. Valtice jsou spojeny s pěstováním révy vinné velmi úzkým svazkem a tradice je tisíciletá. Jako sídelní město je

Valtice jsou druhou největší vinohradnickou obcí v ČR. Sídlí zde řada vinařských institucí, jako například Národní vinařské centrum, Vinařská akademie, Svaz vinařských podniků. Od r. 1873 zde působí jediná střední vinařská škola v ČR. Stálou degustační výstavu 100 nejlepších vín ČR - Salon vín lze navštívit na zámku ve Valticích. Oblíbenou destinací turistů za vínem se od svého otevření v r. 2008 stal labyrint historických vinných sklepů Valtické Podzemí. To spolu s desítkami vinných sklepů pro turisty a mnoha vinařskými akcemi pasovalo Valtice do role hlavního města vína ČR.

Základní údaje o vinařské obci:

582 ha registrovaných a osázených vinic ve 23 vinohradnických tratích:

ÚVALY - Kamenné hory, Hůrka, Pod Sluneční horou, Sonnenberg, Nad mlýnem, Panský kopec, Za humny, Staré hory, U cihelny, Jižní svahy, 

VALTICE- Nad Peklem, Terasy u Křížového sklepa, Pod Reistnou, Knížecí vyhlídka, Hintertály, Jižní svahy, Terasy u hranic, Sacny, Kačisdorfské pole, Horní čtvrtě, Culisty - Dlúhé, Hájky, U sv. Anny

mapa vinohradníckých tratí

Terroir Valticka je v porovnání s ostatními vinohradnickými polohami Moravy naprosto specifickým a charakterem produkovaného vína nenapodobitelným. V čem je „valtické terroir“ tak specifické? Odpověď je nutno hledat hlavně v dávné geologické minulosti, kdy se formovalo podloží dnešních valtických vinic.

Katastr obce Úvaly a Valtic leží geologicky na severozápadním okraji mladotřetihorní vídeňské pánve. Vídeňská pánev vznikla v důsledku rozsáhlých horotvorných pohybů Alp a Karpat před cca 15 – 16 miliony let kdy došlo k poklesu území na sever a východ od Alp. Bezprostředně po poklesu vídeňské pánve proniklo do vzniklé prohlubeniny mělké subtropické moře středního miocénu. K nejstarším sedimentům tohoto teplého moře patří převážně vápnité písky, vápnité jílovce a bělavé řasové vápence někdy s polohami písků a štěrků. Ke konci středního miocénu došlo k přerušení spojení s jižními (dnešním Středozemním mořem) a východními moři a na území vídeňské pánve vzniklo Sarmatské moře, které v průběhu věků ztrácelo svou slanost. Před cca 11,5 mil roků byly vody v této oblasti sladké. Na dně jezera se usazovaly převážně jíly, v mělčích polohách písky. To dokládají mnohé strže v horní části zámeckého parku a hloubené vinné sklepy ve východní části města (zejména v ulicích Josefské a Polní). Přibližně před 7 – 9 mil. roky došlo k poklesu hladiny vnitrozemského moře vlivem zanášení dna sedimenty, kdy se oblast přeměnila na soustavu říčních koryt a jezer, které v průběhu věků zanikly. Ve čtvrtohorách, to je přibližně v průběhu posledních 2 mil. let, se střídaly teplé meziledové a ledové období, které byly příčinou intenzivní erozivní činnosti. Vlivem západních a severozápadních větrů došlo k zavátí převážně východně a jihovýchodně orientovaných svahů v okolí Valtic, hlavně dominantního vinařského kopce Rajstny a přilehlých pohraničních hřebenů.

V této době a za těchto podmínek se vytvářelo podloží známých vinařských valtických tratí. Převážná část vinic je položená v prostoru jižně od města na pohraničním hřbetu táhnoucímu se od obce Sedlec až k rakouské obci Katzelsdorf. Charakteristikou těchto poloh jsou velmi hluboké spraše, které jsou výhodou v prvních letech života vinice a ve spodních vrstvách uložené vápencové usazeniny, které réva tolik miluje v dospělosti. Proto valtická vína, pocházející hlavně ze starších vinic, mají nenapodobitelný minerální podtext umocněný robustním tělem založeném na sprašovém základě žírné jižní Moravy.

římský obloukDůležitou součástí vinařského terroir je umění lidí a tradice výroby vína. Víno provází člověka od nepaměti a lidé se k němu chovali vždy s úctou a pokorou. V oblasti střední Evropy pěstovali révu vinnou již naši keltští předci a Keltové jakoby vdechli valtické kotlince genius loci spojený s vinařstvím na věky věků. Kdo je jen trochu vnímavý k přírodním silám a energiím cítí v místním víně starobylost a aristokracii vinic spojenou s uměním valtických sklepmistrů předávaným z generace na generaci.

Největší vinařské autority tvrdí, že špičková vína by měla zrát pod římským obloukem, tedy v klasickém vinném podzemním klenutém sklepě. Věhlas valtických sklepů přesahuje již dávno hranice Moravy a České republiky. Málo milovníků vína ale ví, že víno ve Valticích se vyrábí, školí a skladuje ve více než pěti stech padesáti sklepích.

foto autor: starý archív Vinařské školy

vinice s růžovými keřiSluneční svit, celková roční teplota a dešťové srážky jsou jednou z podmínek fyziologického uzrávání hroznů. Valtice ležící v nejjižnějším cípu České republiky jsou jednou z mála obcí dosahující průměrných hodnot - roční teploty přes 9°C, srážky přes 550 mm a více jak 2 tis hod. plného slunečního svitu.

foto Ing. Krejčík: vinice s růžovými keři U Celnice Pod Raistnou

Výrobci vína:

Vinné sklepy Valtice a. s. – největší pěstitel vinné révy na území ČR, jeden z největších výrobců tichých vín v ČR, společnost řazena mezi 5 nejúspěšnějších vinařství ČR, člen Sdružení Hlavní město vína®.

Moravíno spol. s.r.o. – středně velké vinařství, které je svými výsledky řazeno mezi 5 nejúspěšnějších vinařství ČR, člen Sdružení Hlavní město vína®.

Střední odborná škola vinařská. – školní vinařství zmodernizované v letech 2000 - 2003, od té doby vysoká kvalita a úroveň vín.

Ing. Jiří Kopeček, rodinné vinařství, vinařská turistika, originální nápady a technologie, autor značky "Svatomartinské®", člen Sdružení Hlavní město vína®.

Vinařství Petr Procházka, rodinné vinařství střední velikosti, mladé progresívní vinařství, člen Sdružení Hlavní město vína®.

Vinařství Černý Valtice s.r.o.,rodinné vinařství střední velikosti, tradiční technologie. Vinařská turistika, člen Sdružení Hlavní město vína®.

Vinařství Dwořáček,rodinné vinařství střední velikosti, tradiční technologie. Vinařská turistika.

Vinařství Roman Zapletal, rodinné vinařství střední velikosti, tradiční technologie. Vinařská turistika, člen Sdružení Hlavní město vína®.

Vinařství Ivan Bílkovič, rodinné vinařství střední velikosti, tradiční technologie. Vinařská turistika, člen Sdružení Hlavní město vína®.

Vinařství Radomír Kazík, malé útulné rodinné vinařství, vinařská turistika v blízkosti Valtického Podzemí.

Vinařství Pod Zámkem - moderní vinařství střední velikosti, řízené degustace, vinařská turistika, letní zahrádka pro cyklisty, dětské hřiště, tenisové kurty.

VINAŘSKÁ HISTORIE VALTICKA

Úrodná půda kolem Valtic lákala zemědělce od nejstarších dob. Z několika nálezů kamenných neolitických nástrojů přímo ve městě lze usuzovat na osídlení již 2500 – 5000 př. n. l.

V posledních staletích př. n. letopočtem sídlili v severní oblasti katastru Keltové, o nichž se tvrdí, že s největší pravděpodobností pěstovali révu vinnou a dovedli ji také zpracovávat k výrobě vína.

Valtické podzemíZ římských dob se našlo mnoho fragmentů a několik zlatých mincí. V té době obývaly oblast germánské kmeny Markomanů a Kvádů, které měly čilé obchodní styky s římskou říší.

O pěstování révy v římské době v jižních oblastech Moravy lze hovořit s jistotou již pro umístění předsunutého římského vojenského tábora u nedalekého Mušova, patřícího k X. vídeňské zdvojené legii. Leteckým snímkováním Valtic se zjistil ve východní oblasti katastru (Dolních čtvrtích) čtvercový půdorys římského vojenského tábora (pravděpodobně přechodného).

Po příchodu Slovanů do oblasti v 5 stol. byly již vinice trvalým prvkem v krajině.

Stavbou hradu (kolem r. 1055) se staly Valtice strategickým bodem a trvalá vojenská posádka, stejně jako hrazené město v blízkosti hradu, vedly k následnému rozvoji a prosperitě valtických vinic.

O pozdější rozmach valtického vinařství se zasloužily vládnoucí rody Seefeldů a Liechtensteinů.

První písemné doklady o valtickém vinařství pocházejí ze 13. a 14. století. Z valtických listin a privilegií je zachována zmínka, že 24. dubna 1344 odprodal Ulrich z Valtic své vinice bratřím z Rauhenštejna.

V horenské pozemkové knize z roku 1798 bylo zapsáno 1175 vinic v rozsahu 2075 achtelů, tj. asi 520 jiter nebo 300 ha (1 achtel vinice se může počítat ke čtvrtině jitra nebo 14,5 aru). Z těchto vinic náleželo vrchnosti 91, konventu milosrdných bratří 22, faráři 18, obci 34 achtelů.

Obr.: georadarový průzkum podzemí Valtic je raritou nejen Valtic, dokázal 3 ucelená souvislá patra vinných sklepů. Nejhlubší soustava se nachází v hloubce 20 - 24 m pod povrchem, stáří nejhlubších sklepů je odhadováno na cca 1500 roků, tedy předslovanské osídlení.

Již v roce 1855 byl ve Valticích založen místní spolek pro zemědělství a vinařství, který napomáhal rozvoji zemědělské produkce. Byl to jeden z největších a nejdůležitějších zemědělských spolků v Dolním Rakousku. Spolek pořádal četné zemědělské výstavy, přednášky a jinou osvětovou činnost. Především se uplatnil v propagaci valtického vinařství, které se v konkurenci dolnorakouských vín těžce prosazovalo do popředí. Společně s nejstarším zemědělským spolkem pro zemědělství a vinařství v Mikulově vydával hospodářský časopis Acker- u. Weinbauzeitung. Spolek vlastnil révovou školku, pro niž opatřil vybrané sazenice z Klosterneuburku a pečlivě sledoval vzniklé révokazové nebezpečí. 30. září až 5. října 1858 tento velmi aktivní spolek uspořádal pod patronací vládnoucího knížete Jana II. z Liechtensteina výstavu poprvé v jízdárně zámku (dokončené v roce 1715). Tím byla vlastně jízdárna poprvé zpřístupněna veřejnosti. Na výstavě mohli návštěvníci vidět zemědělské stroje, potřeby pro domácnost, hedvábí, poprvé bylo k dispozici k ochutnání 2000 vzorků vína z celého okolí. Rok 1858 lze tedy považovat za založení tradice valtického vinařského výstavnictví.

V roce 1909 dochází k samostatné vinařské výstavě – konala se 30. a 31. ledna v prostorách obecního hostince na náměstí. Výstava byla obeslána 1234 vzorky vína ročníku 1908. Byla to vůbec první výstava, kde kromě ochutnávky vzorků bylo víno i prodáváno. Možno tedy bez nadsázky říci, že to byly I. Valtické vinné trhy, kde se dojednával i prodej vína. Význam této první výstavy byl zvýrazněn tím, že patronát nad výstavou převzal Jan II. z Lichtensteina. Iniciátorem nových myšlenek se stala ovocnicko-vinařská škola, která vznikla v roce 1873 a od roku 1877 měla zemský charakter – bylo to umožněno novými moderními metodami při ošetřování vinic.

Nový rozmach vinařství nastal po připojení Valtic k Československé republice v roce 1920. Po roce 1920 převzala vinařská akciová společnost Société Vinicole do své správy Křížový sklep. Podnik vznikl v roce 1923 z firmy Heidsicek a za spoluúčasti firmy R. Schlumberger, Vöslová a ústřední správy Liechtensteinů. Firma Société Vinicole se specializovala na výrobu sektu ve velkém podle francouzského způsobu. Společnost přispěla k rozvoji vinařství ve Valticích předními místy na světových vinařských výstavách a mezinárodních soutěžích, což je důkazem, že valtická vína jsou vína stoleté tradice a mimořádné proslulosti.

Po všeobecné stagnaci vinařství v důsledku II. světové války došlo k dalšímu rozmachu valtického vinařství v 60. letech 20. století. Tehdejší Státní statek Valtice začal specializovat jednotlivá hospodářství a jedno z nich zaměřil na výrobu vína. Úspěchy na sebe nenechaly dlouho čekat a valtická vína se stala nejvyhledávanější v tehdejší ČSSR.


VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI VALTIC SE VZTAHEM K VINAŘSTVÍ

Bratři Bauerové, František (1758-1840), Ferdinand (1760-1826) a Josef (1756-1831) zdědili po svém otci velký talent a všichni tři se stali kreslíři a malíři. Bratři vyrostli ve Valticích, kde brzy získali důkladnou znalost stavby ovoce a zeleniny, vinobraní, senoseče a žní. Spolupracovali s Norbertem Bocciem na kresleném herbáři a kresbách s botanickou tématikou.

Norbertus Adamus Boccius (15.1.1731-14.7.1806) dosáhl mimořádného významu jako botanik, věnoval se také samostatné práci šlechtitelské. O hospodářské povznesení Valtic a širokého okolí se zasloužil pěstováním a šlechtěním cizích druhů ovocných dřevin. Vybíral si ušlechtilé odrůdy a pěstování vybraných a vhodných odrůd pak dále rozšiřoval a propagoval v širokém okolí Valtic, Lednice a Mikulova. Pěstování ovocných stromů rozšířil i mimo konvent. Ve valtických městských hradebních příkopech zakoupil pozemky a založil zde ovocné sady a aleje.

Jan II. kníže z Liechtensteina, sponzor a mecenáš vinařských akcí a výstav ve Valticích, spoluzakladatel ovocnicko-rolnické školy v r. 1873.

Georg Gröber – okresní soudce, předseda zemědělského a vinařského spolku, zakladatel ovocnicko-rolnické školy v r. 1873.

ŘEDITELÉ VINAŘSKÉ ŠKOLY:

Karl Sikora (1873-1896)
Mattias Arthold (1908-1920)
Josef Zapletal (1920-1939)
Ing. Josef Lízler (1945-1960)
Ing. Josef Menšík (1960-1964)

František Brandštetr, první předseda výstavního výboru a zakládající člen novodobých Valtických vinných trhů v r. 1967.

Ing. Antonín Šťastný, zakladatel a ředitel společnosti Vinné sklepy Valtice a. s., současný předseda výstavního výboru VVT.

Ing. Jiří Kopeček, propagátor vinařství, zakladatel a prezident Vinařské akademie Valtice autor značky "Svatomartinské víno".


VALTIČTÍ SEEFELDOVÉ A LIECHTENSTEINOVÉ, TRADICE V RUKOU ŠLECHTICŮ

Wichardu ze Seefeldu byl v r. 1192 dán jako přednímu rakouskému knížeti (truksas – jídlonoš vévody rakouského, v dnešním slova smyslu ministr) úkol vybudovat z Valtic mohutnou pohraniční pevnost namířenou proti českým Přemyslovcům. Od té doby si Wichard říkal truksas z Valtic. Wichard nechal vybudovat množství vinic v okolí Valtic, hlavně na jižních svazích směrem ke Schrattenbergu.

Jeho nástupce Kadold (1217-1243) proslavil ve své době Valtice jako středisko rytířských turnajů a dostaveníček minnesängerů. Známý štýrský rytíř a minnesänger Ulrich z Liechtensteinu, učinil jedním ze svých oblíbených míst právě Valtice, kde se nejednou zastavoval a přednášel své milostné básně a písně přítomným vznešeným dámám před zahájením rytířských turnajů. O Valticích zpíval např. v Benátkách.

Poslední z původních Seefeldů na valtickém panství Albero (1246-1270) byl přívržencem českého krále Přemysla Otakara II. a energicky se zasadil za jeho volbu rakouským vévodou. Liechtensteinové získali jednu šestinu valtického panství v r. 1378, kdy manželka Jana I. z Liechtensteinu odkázala svůj podíl hofmistrovi rakouského vévody.

Liechtensteinové obratnou politikou získali celé panství před r. 1395 a drželi ho až do r. 1945. Zasloužili se o rozmach valtického vinařství největší měrou, protože nejen rozvíjeli své panství a své vinice, ale podporovali vše, co vedlo k novým iniciativám – např. založení vinařské školy či iniciativám na úseku vinařského výstavnictví.

Zbudování krajinného celku Lednicko-valtického areálu přesáhli Liechtensteinové středoevropský význam a zapsali tak tento mikroregion unikátně do světového dědictví.
 Valtické vinařství má ze středověké doby ty nejlepší prameny a vpravdě šlechtické tradice.


VALTICE JAKO SÍDLO VINAŘSKÝCH ORGANIZACÍ

Vinařská škola

Valtice si vybralo za sídlo své činnosti mnoho vinařských organizací. Nejstarší z nich, současná Střední odborná škola vinařská, byla založena již 15. listopadu 1873 – tehdy Rolnicko-vinařská škola. Vinařská škola je jedinou střední školou v ČR vyučující pravidelně vinohradnickému oboru s maturitou. Za dobu své činnosti vychovala tisíce odborníků tvořící páteř moravského a českého vinařství. V dobách C. a K. mocnářství měla škola evropský význam. Absolvovali ji studenti nejen ze zemí Rakousko-Uherska, ale např. i z Turecka a Ruska. Po připojení Valticka k ČSR v r. 1920 do okupace zde absolvovalo 410 studentů z ČSR, Rakouska a Jugoslávie. V dnešní době má škola vybudované nové školní hospodářství, vinice se sponem 2,5 m a moderní sklepní technologii. Školní vína v posledních letech získávají přední umístění na celostátních výstavách.

Národní vinařské centrum

Vzniklo v dubnu 2002 s cílem poskytovat obecně prospěšné služby v oblasti vinařství, vinohradnictví a souvisejících činností. Centrum provozuje svoji činnost na zdejším zámku, kde má ke své činnosti vybudované účelné zařízení skládající se z degustačního centra, školící místnosti a příslušného zázemí.

 Součástí Národního vinařského centra je Salon vín ČR, založený v r. 2000. Salon vín je veřejná degustační expozice, kterou ročně navštíví tisíce hostů. Expozice navazuje na stejnojmennou soutěž Salon vín České republiky, která zastřešuje systém nominačních výstav a každý rok vybírá nejlepších 100 vín. Ta jsou po dobu jednoho roku vystavená ve stálé expozici. Národní vinařské centrum sídlí na zámku.

Českomoravský svaz vinařských podniků

Vznikl v červnu 1993 z bývalého sdružení producentů vína Vinotex. Sdružuje 15 velkých společností, jejichž činnost bezprostředně souvisí s vlastnictvím, řízením a provozováním vinařských podniků v České republice. V zájmu svých členů se Českomoravský svaz vinařských podniků podílí na tvorbě legislativy, spolupracuje se sdělovacími prostředky a vede i jednání s úřady státní správy, s průmyslovými, zemědělskými a obchodními sdruženími a s odborovými svazy. Sídlo je na ul. Vinařská 1.

Vinařská akademie Valtice

Založená v roce 1996 jako občanské sdružení. Zakládající členové: ing. Jiří Kopeček, Prof. ing. Vilém Kraus CSc., JUDr. Svatomír Helešic, Doc. ing. Fedor Malík. V tzv. Klubu Vinařské akademie je registrováno přes 100 členů z řad výrobců vína, gastronomie a konzumentů vína. Hlavní činností je pořádání kurzů, seminářů, vinařských akcí a podpora vinné kultury. Sídlo Vinařské akademie je ve Vinařském domě na náměstí.


VINAŘSKÁ NAUČNÁ STEZKA VALTICE

Délka trasy: 5 km
Náročnost: střední
Kola: trekking, MTB.

Popis trasy:

Tematická naučná stezka ve Valticích a nejbližším okolí představuje druhé významné centrum Mikulovské vinařské podoblasti. Pětikilometrovou trasu naučné stezky lze absolvovat pěšky nebo na kole. Trasa je značená a vybavena je 19 trojjazyčnými informačními panely. Naučná stezka začíná v těsném sousedství zámku přímo na náměstí. Odtud vede přes zámecký areál do rozsáhlých valtických vinic v blízkosti státní hranice s Rakouskem. Na nejvyšším místě stezky, na kopci Reistna nad Valticemi, lze z romantické kolonády přehlédnout celý Lednicko-valtický areál, zařazený pro svou jedinečnost do seznamu světových kulturních památek UNESCO. Odtud pokračuje cesta vinicemi s několika dalšími zastaveními až k budově střední vinařské školy a dále zpět do historické části města. Zde je možno procházku zakončit v některém z řady vinných sklepů a prakticky si tak ověřit pravdivost získaných informací.

Město

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
7
28
9
29
7
30
8
31
7
1
10
2
8
3
8
4
9
5
10
6
10
7
14
8
15
9
9
10
9
11
9
12
10
13
9
14
10
15
14
16
9
17
9
18
11
19
10
20
9
21
10
22
13
23
9
24
9
25
9
26
9
27
11
28
11
29
14
30
9

Počasí

dnes, pondělí 17. 6. 2024
oblačno 26 °C 13 °C
oblačno, jižní větřík
vítrJ, 2.06m/s
tlak1017hPa
vlhkost54%

Návštěvnost

Návštěvnost:

ONLINE:5
DNES:167
TÝDEN:167
CELKEM:2070254

Munipolis

Munipolis

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27
7
28
9
29
7
30
8
31
7
1
10
2
8
3
8
4
9
5
10
6
10
7
14
8
15
9
9
10
9
11
9
12
10
13
9
14
10
15
14
16
9
17
9
18
11
19
10
20
9
21
10
22
13
23
9
24
9
25
9
26
9
27
11
28
11
29
14
30
9

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0