Obsah

Registr oznámení

Základní informace k aplikaci zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

 

Informace o registru

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má. Oznámení o jiných vykonávaných činnostech, oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a oznámení o příjmech, darech a závazcích (dále jen „oznámení“) podávaná veřejnými funkcionáři jsou evidována v registru oznámení (dále jen „registr“).

Městský úřad vede registr pro

 • radní města Valtice,
 • vedoucí odborů Městského úřadu Valtice,
 • vedoucí a ředitele organizačních složek Obce Valtice.

Základní dokumenty

 1. zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů (dále jen „zákon“),
 2. vyhláška č. 578/2006 Sb., kterou se stanoví struktura a formát formuláře pro podávání oznámení podle zákona (dále jen „vyhláška“).

Informace pro veřejné funkcionáře

Povinnost podat oznámení dle zákona vznikne současným veřejným funkcionářům nejdříve za rok 2007, přičemž lhůta k podání je do 30. 6. 2008.
Do té doby bude registr obsahovat pouze oznámení veřejných funkcionářů, kteří ukončili výkon funkce po nabytí účinnosti zákona, tj. po 1. 1. 2007. V takovém případě podají oznámení nejpozději do 30 dnů ode dne ukončení funkce, a to podle stavu ke dni ukončení výkonu funkce.
Oznámení se podává i v případech, kdy ke skutečnostem uvedeným v §§ 9 až 11 zákona nedošlo. Lhůta k podání je do 30. června následujícího kalendářního roku, v případě ukončení výkonu funkce do 30 dnů ode dne ukončení výkonu funkce.
Veřejný funkcionář podává oznámení také v případě, pokud není možné z důvodů nezávislých na jeho vůli ukončit do 30 dnů ode dne zahájení výkonu funkce jinou vykonávanou činnost, která je neslučitelná s výkonem funkce veřejného funkcionáře podle zákona. Současně provede všechna potřebná opatření směřující k ukončení činnosti.
Oznámení se podávají tajemníkovi MÚ Valtice na formuláři, jehož strukturu a formát určuje vyhláška.
Oznámení se podává v písemné podobě, přičemž za takové se považuje i oznámení podané v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě, opatřené zaručeným elektronickým podpisem, viz zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.

Informace pro zájemce o nahlížení do registru

Registr je veřejný a každý má právo do něj bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, přičemž ministerstvo neumožňuje tisk dokumentů vedených v registru
Nahlížení do registru je možné pouze v elektronické podobě, k čemuž je nutno získat přístupové jméno a heslo, které udělí tajemník MÚ Valtice v budově radnice.

Postup k vydání uživatelského jména a hesla

Osobně se dostavit k vydání k tajemníkovi MÚ Valtice, tj. do budovy radnice Valtice, nám. Svobody č. 21, dveře č. 210 po telefonické domluvě.
Na registračním místě předložit občanský průkaz, na jehož základě bude zájemci předložena Žádost o udělení uživatelského jména a hesla, kde žadatel vyplní své jméno, příjmení, rodné číslo a místo trvalého pobytu. Podpisem poté potvrdí souhlas s podmínkami, za kterých bude uživatelské jméno a heslo přiděleno.
Uživatelské jméno a heslo opravňuje nahlížet do registru z určeného počítače v prostorách obce.

Poučení

Je zakázáno sdělit třetí osobě uživatelské jméno a přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě.
Veškeré údaje vedené v registru mohou být použity a dále zpracovávány pouze za účelem zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře. Používání nebo další zpracování údajů vedených v registru k jinému účelu je zakázáno.
Osoby, které přijdou s evidovanými údaji do styku, jsou povinny o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost.
Při porušení výše uvedených nařízení dochází k přestupku, za který lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.
O každém nahlédnutí do registru se provede záznam do protokolu s uvedením identifikace subjektu, který nahlížel do registru, předmětu dotazu, data a času poskytnutí informace.
Tajemník MÚ Valtice si vyhrazuje právo zrušit či zablokovat uživatelské jméno a heslo, pokud má důvodné podezření, že byly porušeny podmínky, za kterých bylo vydáno, zejména pokud bylo sděleno třetí osobě.
Podáním Žádosti o udělení uživatelského jména a hesla žadatel souhlasí se zpracováváním osobních údajů, a to po dobu 5 let ode dne podání žádosti.

Sdělení o neúplných nebo nepravdivých skutečnostech

Každý má právo písemně sdělit tajemníku MÚ Valtice skutečnosti, které nasvědčují nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru; sdělení lze podat též v elektronické podobě prostřednictvím veřejné datové sítě.
Tajemník MÚ Valtice do 30 dnů ode dne obdržení sdělení písemně oznámí tomu, kdo sdělení podal, jak bylo s jeho sdělením naloženo.
Každý, kdo má důvodné podezření, že veřejný funkcionář porušil povinnosti uložené mu zákonem, může podat příslušnému soudu ve správním soudnictví návrh na zahájení řízení o porušení povinností veřejných funkcionářů stanovených zákonem. Pokud však uvede do návrhu na zahájení řízení zjevně nepravdivé údaje, lze mu uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

Kontakt

Příjem písemných oznámení veřejných funkcionářů, udělování a správa uživatelských jmen a hesel:

     Mgr. Dagmar Uherková
     Městský úřad Valtice
     Nám. Svobody č. 21
     691 42 Valtice
     tel.: 519 301 406

Povinně zveřejňované údaje týkající se zpracování osobních údajů při vedení registru

Dle zákona č. 101/2000 Sb. (§ 18 odst. 1, písm. b), o ochraně osobních údajů, není tajemník obecního úřadu jako správce registru povinno podat Úřadu pro ochranu osobních údajů oznámení o zpracování osobních údajů, neboť povinnost zpracovávat osobní údaje vznikla na základě zvláštního zákona, č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.
Zákon o ochraně osobních údajů v tomto případě stanoví (§ 18 odst. 2), že informace týkající se zpracování osobních údajů (zejména účel zpracování, kategorie osobních údajů, kategorie subjektů údajů a další, viz níže) musí být zveřejněny.

Identifikační údaje správce osobních údajů

     Tajemník obecního úřadu Valtice
     Mgr.  Dagmar Uherková
     nám. Svobody č. 21
     691 42 Valtice
     IČ 283665

Účel zpracování

 • evidence osob nahlížejících do registru, dle § 13 odst. 2, 4 a 5 zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů

Kategorie subjektů údajů: zákazníci (klienti) oznamovatele, členové oznamovatele, zaměstnanci oznamovatele
Kategorie osobních údajů: adresní a identifikační údaje

Rozsah zpracovávaných údajů

 • jméno, příjmení, rodné číslo, adresa trvalého bydliště
 • osobní údaje budou zpracovávány se souhlasem subjektu údajů

Zdroje osobních údajů: přímo od subjektů údajů
Popis způsobu zpracování osobních údajů: manuální a automatizované zpracování vlastními zaměstnanci

Místo zpracování osobních údajů

    Městský úřad Valtice
    nám. Svobody č. 21
    691 42 Valtice

Příjemce nebo kategorie příjemců

 • nebudou jiní příjemci

Předpokládaná předání osobních údajů do jiných států: nebude docházet k předání osobních údajů do jiných států

Popis opatření k zajištění požadované ochrany osobních údajů podle § 13 zákona č. 101/2000 Sb.

 • manuální zpracování: zámky, pečeť, el. ochrana objektu
 • automatizované zpracování: elektronické zabezpečení, přístupová práva

 

Registr oznámení na: www.obec.cz