Obsah

Úprava a obnova zeleně ve Valticích

Typ: ostatní
Oznámení a plán realizace projektu. Zahájení v roce 2009.

logo

Vážení občané,
oznamuji Vám, že Město Valtice zahajuje realizaci projektu „Úprava  a  obnova  zeleně  ve  Valticích“ dle projektové dokumentace zhotovené Ing. Petrem Kubešou v r. 2007.
Realizaci projektu bude provádět a.s. REKO Brno, která  zvítězila ve výběrovém řízení. Smlouva o dílo byla schválena Zastupitelstvem města Valtice  dne 17.8. 2009.
Smlouva o dílo na provádění Technického dozoru investora byla po výběrovém řízení schválena Zastupitelstvem města dne 19.10. 2009 se zhotovitelem Ing. Přemyslem Krejčiříkem, autorizovaným zahradním a krajinářským architektem.

Informace o postupu prací na projektu v roce 2009 
listopad, prosinec

Informace o postupu prací na projektu v roce 2010
březen

Plán prací na období září až prosinec 2010
Září – říjen :
Likvidace stávajících travnatých ploch chemickým postřikem a následné zakládání nových trávníků, příprava výsadeb pro podzimní etapu, výsadby keřů a stromů, vytýčení IS pro III. a IV. etapu a provedení úprav okolo výsadeb ( izolace proti prorůstání kořenů v blízkosti IS).

Listopad – prosinec:
Kácení stromů a likvidace keř. skupin dle projektu v III. a IV. et., odstranění pařezů, výsadby keřů a stromů v III. a IV. etapě, terénní úpravy ploch.

Většina prací bude probíhat postupně ve všech ulicích, které jsou v projektu.

REKO a.s. Brno předkládá tento návrh  harmonogramu postupu prací I. etapy.

Od 9.11. 2009 – budou zahájeny práce  – kácení, odstraňování určených dřevin, náletových    křovin, odstraňování pařezů v ulicích:
Jabloňová, Vilová, Jiráskova, Modřínová.
Při příznivém průběhu počasí budou práce dokončeny kompletně mimo osetí ploch (výsev travního semene na jaře příštího roku).

cca od 18.11. 2009 bude pokračováno v ulicích:
Za tesárnou, U vodojemu, Pod rybníčkem, U čističky
Při příznivém průběhu počasí budou práce dokončeny kompletně mimo osetí ploch.

cca od 30.11. 2009 bude pokračováno v ulicích :
Zámecká, Sklepní, Lázeňská, Polní a park u Domova pro seniory
Zde předpokládáme provedení prací, které mohou být vykonány pouze  v období vegetačního klidu.

Staveniště bylo předáno zhotoviteli Protokolem o převzetí staveniště dne  3.11. 2009. Zhotoviteli bylo dále předáno: rozhodnutí o kácení dřevin rostoucích mimo les ,vyjádření Stavebního úřadu k záměru projektu, sdělení k projektu vydané MěÚ Břeclav,stanovisko Krajského úřadu JMK.
Zhotovitel bude provádět dílo v souladu s projektovou dokumentací a s požadavky objednatele a investora, tj. Města Valtice pod dozorem TDI Ing. Přemysla Krejčiříka a také podle potřeby pod dozorem autora projektu Ing. Petra Kubeši.
V souvislosti s rychlým, hladkým a bezpečným průběhem celé realizace projektu se na Vás obracím s prosbou a žádostí o kladný přístup k našemu projektu, o pochopení a trpělivost při práci před Vaší nemovitostí.
Projekt „Úprava a obnova zeleně ve Valticích“ bude realizován výhradně na pozemcích v majetku města Valtice.
Upravit a obnovit zeleň ve Valticích nám umožňuje velká podpora na spolufinancování projektu z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny, která nám byla přiznána  rozhodnutím ze dne 16.6. 2008.
Současně Vás zvu na besedu s Ing. Přemyslem Krejčiříkem a autorem projektu Ing. Petrem Kubešou, která se uskuteční v zasedací místnosti Městského úřadu ve Valticích ,ve čtvrtek 26. listopadu v 18. hod. Oba architekti–projektanti, zástupci dodavatelské firmy a pracovníci města budou připraveni reagovat na Vaše dotazy, připomínky a náměty.

Ve Valticích dne 4. listopadu 2009
Ing. Terezie Lvová,starostka města


Přílohy

Vytvořeno: 16. 5. 2018
Poslední aktualizace: 16. 5. 2018 13:46
Autor: