Obsah

Sběrné středisko odpadů ve Valticích

Typ: ostatní
Sběrné středisko odpadů (Sběrný dvůr) je navrženo v lokalitě Brody, v sousedství areálu čističky odpadních vod na ulici Mikulovské. Umístění SSO zapadá do plánované koncepce dané územním plánem města. Ve sběrném dvoře budou od občanů a podnikatelů vybírány a krátkodobě uloženy určité druhy odpadů kategorie O a N. Ty odpady, které budou schopny recyklace, budou předávány k druhotnému využití dále, ostatní odpady budou likvidovány způsobem odpovídajícím platné legislativě.

logo

Město Valtice v rámci dobrovolného svazku obcí Čistý jihovýchod bylo mezi dvěma desítkami obcí, které využili možnosti společnou žádostí čerpat dotace z operačního programu Životní prostředí. Přiznání dotace Rozhodnutím o přidělení dotace ze SFŽP již bylo schváleno na podzim 2009.
Celková výše investice pro Valtice je dle projektové dokumentace 13,5 mil. Kč, výše schválené dotace je 92 %.
Výběrové řízení na dodavatele stavby proběhlo v červenci letošního roku. Nejvýhodnější nabídku podalo sdružení dodavatelů STRABAG a VHS Břeclav. Staveniště bylo zhotoviteli předáno 31.8. 2010, v současné době probíhají navážky pro zpevnění ploch, rovnání a utužování povrchů apod. Součástí této etapy jsou také přístřešky a oplocení areálu. Stavba je pod kontrolou technického dozoru investora. Stavební práce budou dokončeny do konce letošního roku. Do konce roku by mělo také proběhnout výběrové řízení na dodavatele technologické části, tj. vybavení různými stroji, kontejnery, nádobami apod.
Stavba sestává ze 14 stavebních objektů – vrátnice, kanalizační jímka, zpevněné plochy a komunikace, přípojka NN, komplexní terénní úpravy, oplocení, sklad nebezpečných odpadů, shromažďovací a mechanizační prostředky, sklad TV, sklad chladniček, záchytná jímka, přípojka vody, ocelové přístřešky a technologická linka pro zpracování biologicky rozložitelného komunálního odpadu.
Realizací záměru bude vytvořen moderní dvůr pro hospodaření s odpady. Toto trvalé zařízení  jednoznačně pozitivně přispěje pro celý systém nakládání s odpady ve městě. Očekáváme také, že občané již nebudou mít důvod zakládat černé skládky. Určitě to velmi pomůže  ke zlepšení čistoty okolí města a vůbec ke kvalitě životního prostředí.

Ve Valticích 18. října 2010

Ing. Terezie Lvová, starostka města.


Příloha

Vytvořeno: 16. 5. 2018
Poslední aktualizace: 16. 5. 2018 10:31
Autor: