Obsah

Nová třída Mateřské školy Jabloňová ve Valticích

Typ: ostatní
Ukončení projektu – Tisková zpráva

Cíl projektu : zvýšení počtu míst v mateřské škole. 
Vzhledem k tomu, že kapacita stávající MŠ je naplněná a nebylo možné uspokojit poptávku rodičů na umístění dalších dětí  do předškolní výchovy, rozhodlo zastupitelstvo města zrekonstruovat stávající byt a část MŠ tak, aby se provozně  i stavebně tyto dva objekty spojily a kapacita MŠ tak byla navýšena při současném zlepšení  psychohygienických podmínek jak dětí, tak personálu. Cíl byl naplněn, poněvadž provedenou rekonstrukcí se kapacita MŠ  zvýšila  o 18 míst včetně kompletního příslušného sociálního zázemí.

Průběh a postup od záměru po kolaudaci: 
2008 – v prosinci schválena  Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace  s FKB Břeclav včetně všech projednání až po kolaudaci.
2009 – v dubnu požádalo město  MND a.s  Hodonín o příspěvek  v souladu  s pravidly jejich grantového sponzoringu “Energie z přírody.“
-    v červnu nám bylo oznámeno, že grantová komise rozhodla o udělení grantu na náš projekt „Nová třída MŠ Jabloňová“ ve výši 200 000,- Kč.
-     v červenci podepsána Smlouva o příspěvku s MND, a.s. Hodonín
-   v září rozhodnuto v rámci veřejné zakázky „Nová třída MŠ Jabloňová“ o přidělení zakázky  uchazeči Stavební sdružení DOKA z Hustopečí, jehož nabídka dosáhla nejvyššího bodového zisku a byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější a současně zastupitelstvo města schválilo Smlouvu o dílo s tímto uchazečem.
-    v prosinci zahájeny bourací a přípravné stavební práce na projektu.
2010 – zima až jaro stavební práce
-     30.6. termín ukončení   dodržen
-     v srpnu 2010 proběhlo úspěšně kolaudační řízení
Celková hodnota projektu „Nová třída MŠ Jabloňová – 1,2 mil. Kč
1. září 2010 – nástup dětí a zahájení provozu v této nové třídě.

Poděkování
Za dobře provedenou práci a pochopení pro požadavky investora v průběhu celé realizace vyslovuji poděkování:
-    Zhotoviteli projektové dokumentace včetně projednání s příslušnými orgány a institucemi – Ing. arch. Liboru Foukalovi  a paní Marcele Ivičičové z FKB, a.s Břeclav,
-    dělníkům a majiteli panu Dofkovi Stavebního sdružení DOKA z Hustopečí ,
-    MND, a.s. Hodonín za grantový příspěvek ve výši 200 tis. Kč, 
-    paní ředitelce Ireně Maroušové za aktivní postoj po celou dobu rekonstrukce a za zajištění kompletního vybavení nové třídy MŠ,
-    personálu MŠ za úklid a konečnou úpravu,
-    všem pracovníkům města, kteří se jakkoliv podíleli na této akci – ekonomickému odboru a  technickým službám

Přání
Ať toto nové místo slouží dětem k radostným, veselým, bezpečným hrám a  k posilujícímu odpočinku, učitelkám ke spokojenosti při výkonu jejich náročné práce a  rodičům ke klidu a jistotě, že o jejich děti zde bude po všech stránkách dobře postaráno.

Terezie Lvová, starostka města
Ve Valticích 19. srpna 2010


Vytvořeno: 16. 5. 2018
Poslední aktualizace: 16. 5. 2018 10:35
Autor: