Obsah

Odbory úřadu

Odbor výstavby a životního prostředí

Organizační zařazení

Město Valtice

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00 (stavební úřad)
středa 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00 (stavební úřad)

Náplň činnosti

- na úseku územního plánování a stavebního řádu (dle zákona č. 183/2006 Sb.):

a) v samostatné působnosti:

 • výkon působnosti na úseku územní plánování dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, zejména evidence chyb, vad a nedostatků stávajícího územního plánu, shromažďování podkladů pro jeho aktualizaci,
 • zpracovává stanovisko k žádostem fyzických a právnických osob o prodej pozemků ve vlastnictví města,
 • spolupracuje při provádění pozemkových úprav v katastrálním území města,
 • zpracovává stanoviska k návrhům obecně závazných vyhlášek města v rámci působnosti odboru,
 • kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek města v rámci působnosti odboru,
 • podílí se na přípravě investičních akcí města,
 • rozhoduje o přidělení čísel popisných a evidenčních a vede jejich evidenci,

b) v přenesené působnosti:

 • vykonává působnost v k.ú. Hlohovec, k.ú. Úvaly u Valtic, k.ú. Valtice
 • zabezpečuje komplexní výkon agendy stavebního řádu dle zákona č 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění,


- na úseku pozemních komunikací: (dle zákona č. 13/1997 Sb.):

a) v samostatné působnosti:

 • vydává platební výměry za zvláštní užívání místní komunikace v souladu se zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění, a obecně závaznou vyhláškou města o místních poplatcích,  
 • protokolárně předává před zahájením prací a přebírá po skončení prací veřejné prostranství, přičemž dohlíží na kvalitu uvedení prostranství do původního stavu,

b) v přenesené působnosti:

 • rozhoduje o zařazení pozemní komunikace do kategorie místních komunikací a o vyřazení z této kategorie,
 • projednává přestupky ve věcech místních komunikací podle tohoto zákona a podle zvláštního předpisu,
 • vykonává působnost silničního správního úřadu ve věcech místních komunikací,
 • vydává povolení o připojení místních komunikací navzájem a o připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci sjezdem nebo nájezdem,
 • rozhoduje o omezení obecného užívání částečnou nebo úplnou uzavírkou objížďkou,
 • vydává rozhodnutí o povolení zvláštního užívání místní komunikace pro:
 • umísťování, nakládání a skládání věcí nebo materiálů nesloužících k údržbě nebo opravám těchto komunikací,
 • provádění stavebních prací, zřizování a provoz stánků a jiných podobných zařízení, k umístění inženýrských sítí a jiných nadzemních nebo podzemních vedení všeho druhu, pořádání sportovních, kulturních, zábavních a jiných akcí.


- na úseku odpadového hospodářství (dle zákona č. 185/2001 Sb.):

a) v samostatné působnosti:

 • zajišťuje souhlas k nakládání s nebezpečným odpadem od věcně a místně příslušného orgánu státní správy,
 • zpracovává stanovisko k návrhu obecně závazné vyhlášky ve věci systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu,
 • vede průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, ohlašuje odpady a zasílá příslušnému správnímu úřadu další údaje v rozsahu stanoveném tímto zákonem,
 • zpracovává statistické výkazu v rozsahu stanoveném tímto zákonem,

b) v přenesené působnosti:

 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání využívají systému zavedeného obcí pro nakládání s komunálním odpadem pouze na základě písemné smlouvy s obcí a zda fyzická osoba, která není podnikatelem, se zbavuje odpadu pouze v souladu s tímto zákonem,
 • projednává přestupek právnické nebo podnikající fyzické osoby podle § 66 odst. 1; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
 • projednává přestupek fyzické osoby podle § 69; současně může stanovit opatření a lhůty pro zjednání nápravy samostatným rozhodnutím,
 • kontroluje, zda právnické osoby a fyzické osoby oprávněné k podnikání mají zajištěno využití nebo odstranění odpadu v souladu s tímto zákonem,
 • kontroluje u provozovatele skládky placení poplatků za ukládání odpadů na skládky.


- na úseku ochrany ovzduší (dle zákona č. 86/2002 Sb.):

a) v samostatné působnosti:

 • může vyhláškou stanovit podmínky pro spalování suchého rostlinného materiálu v otevřeném ohništi za účelem jeho odstranění nebo jeho spalování zakázat, pokud zajistí jiný způsob pro jeho odstranění podle jiného právního předpisu. Při stanovení podmínek nebo zákazu obec přihlíží zejména ke klimatickým podmínkám, úrovni znečištění ve svém územním obvodu, vegetačnímu období a hustotě zástavby.

b) v přenesené působnosti:

 • může vydat své vyjádření k řízení podle odstavce 2 písm. b), a to do 15 dnů ode dne doručení podkladů ve věci, pokud se s krajským úřadem nedohodne jinak [odst. 2 písm. b) - závazné stanovisko k umístění stavby pozemní komunikace v zastavěném území obce o předpokládané intenzitě dopravního proudu 15 tisíc a více vozidel za 24 hodin v návrhovém období nejméně 10 let a parkoviště s kapacitou nad 500 parkovacích stání, k řízení podle jiného právního předpisu].


- na úseku ochrany přírody a krajiny (dle zákona č. 114/1992 Sb.):

a) v samostatné působnosti:

 • zajišťuje oznámení o pokácení stromů a keřů rostoucích mimo les nebo žádá o pokácení stromů rostoucích mimo les na pozemcích ve vlastnictví města,

b) v přenesené působnosti:

 • s výjimkou území národních parků, národních přírodních rezervací, národních přírodních památek, přírodních rezervací, přírodních památek a ochranných pásem těchto zvláště chráněných území povoluje kácení dřevin podle § 8 odst. 1, ukládá náhradní výsadbu podle  § 9 a vede přehled pozemků vhodných k náhradní výsadbě podle § 9 odst. 2,
 • s  výjimkou území národních parků a jejich ochranných pásem vedou přehled o veřejně přístupných účelových komunikacích, stezkách a pěšinách podle § 63 odst. 1 ve svém správním obvodu.


- na úseku ochrany zvířat proti týrání (dle zákona č. 246/1992 Sb.):

 • může obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů.
 • účastní se místních šetření organizovaných veterinární správou,

Osoby

Jméno Funkce Telefon
Janíčková Jana Referentka (stavební úřad) +420 513 034 842
+420 731 655 109
Jančálková Ivana, Bc. Referentka (stavební úřad) +420 513 034 842
+420 735 757 664
Burská Vlasta, Bc. Referentka (životní prostředí) +420 519 301 415
+420 735 757 665
Klepáčková Lucie, Bc. Referentka (stavební úřad) +420 519 301 405
Nejezchlebová Zdeňka, Ing. Vedoucí odboru výstavby a životního prostředí +420 519 301 410
+420 730 872 663

Stavební úřad 0-Smlouva o provedení stavby, vzor Staženo: 455x | Datum vložení: 13.05.2018

Stavební úřad 0-Návrh na vydání kolaudačního rozhodnutí Staženo: 388x | Datum vložení: 13.05.2018

Stavební úřad 0-Ověření pasportu Staženo: 483x | Datum vložení: 13.05.2018

Stavební úřad 0-Žádost o povolení výjimky Staženo: 380x | Datum vložení: 13.05.2018

Stavební úřad 0-Žádost o vyjádření, sdělení nebo souhlas Staženo: 430x | Datum vložení: 13.05.2018

Ohlášení odstranění Staženo: 358x | Datum vložení: 09.08.2018

Ohlášení stavby Staženo: 444x | Datum vložení: 09.08.2018

Oznámení stavebního záměru se záměrem certifikovaného inspektora Staženo: 338x | Datum vložení: 09.08.2018

Oznámení záměru Staženo: 408x | Datum vložení: 09.08.2018

Oznámení změny v užívání stavby Staženo: 357x | Datum vložení: 09.08.2018

Společné oznámení záměru Staženo: 376x | Datum vložení: 09.08.2018

Žádost o povolení předčasného užívání stavby Staženo: 357x | Datum vložení: 09.08.2018

Žádost o povolení změny stavby před dokončením Staženo: 357x | Datum vložení: 03.10.2018

Žádost o stavební povolení Staženo: 396x | Datum vložení: 09.08.2018

Žádost o vydání kolaudačního souhlasu Staženo: 397x | Datum vložení: 09.08.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků Staženo: 405x | Datum vložení: 09.08.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o ochranném pásmu Staženo: 316x | Datum vložení: 09.08.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby Staženo: 402x | Datum vložení: 09.08.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně vlivu užívání stavby na území Staženo: 318x | Datum vložení: 09.08.2018

Žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území Staženo: 328x | Datum vložení: 09.08.2018

Žádost o vydání společného povolení Staženo: 375x | Datum vložení: 09.08.2018

Prohlášení o dokončení stavby Staženo: 415x | Datum vložení: 30.08.2018

ŽP - Žádost o souhrnné vyjádření k záměru Staženo: 361x | Datum vložení: 06.09.2018

ŽP - Hlášení o trvalém stanovišti včelstev Staženo: 302x | Datum vložení: 09.08.2018

ŽP - Oznámení užívání veřejného prostranství Staženo: 303x | Datum vložení: 09.08.2018

ŽP - Žádost o dodatečné povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace Staženo: 363x | Datum vložení: 09.08.2018

ŽP - Žádost o doklad o přidělení čísla popisného, evidenčního Staženo: 297x | Datum vložení: 09.08.2018

ŽP - Žádost o povolení _závazné stanovisko _ke kácení dřevin rostoucích mimo les Staženo: 346x | Datum vložení: 09.08.2018

ŽP - Žádost o povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace Staženo: 347x | Datum vložení: 09.08.2018

ŽP - Žádost o povolení_závazné stanovisko_ připojení sousední nemovitosti k místní komunikaci Staženo: 330x | Datum vložení: 06.09.2018

ŽP - Žádost o povolení uzavírky a nařízení objížďky místní komunikace Staženo: 292x | Datum vložení: 09.08.2018

ŽP - Žádost o umístění pevné překážky na místní komunikaci Staženo: 290x | Datum vložení: 09.08.2018

ŽP - Žádost o zřízení vyhrazeného parkování pro osobní vozidlo Staženo: 363x | Datum vložení: 09.08.2018

Správní poplatky od roku 2013 Staženo: 475x | Datum vložení: 05.06.2018