Obsah

Odbory úřadu

Odbor správní

Organizační zařazení

Město Valtice

Úřední hodiny

pondělí 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
úterý 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00
středa 8:00 – 11:00 12:00 – 17:00
čtvrtek 8:00 – 11:00 12:00 – 14:00
pátek 8:00 – 11:00 (pouze podatelna dveře č. 101, přízemí)

Náplň činnosti

- na úseku organizační záležitosti, sekretariát:

 • zpracovává návrhy právních předpisů města, vede evidenci obecně závazných vyhlášek dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
 • zabezpečuje zasedání zastupitelstva a schůze rady, soustřeďuje podkladové materiály, zajišťuje jejich rozeslání, pořizuje zápisy z jednání a usnesení,
 • vede evidenci členů zastupitelstva města a rady města včetně vedení a aktualizace kontaktních údajů,
 • vede evidenci usnesení zastupitelstva města a rady města,
 • vede centrální evidenci písemností určených zastupitelstvu města a radě města,
 • odpovídá za zabezpečení voleb, zajišťuje organizačně a technicky přípravu, průběh a provedení voleb ve městě,
 • odpovídá za zveřejňování informací na úřední desce úřadu, k tomu vede evidenci dokumentů zveřejňovaných na úřední desce městského úřadu,
 • opatřuje dokumenty města doložkou potvrzující předchozí zveřejnění, schválení nebo souhlas v případech podmiňuje-li zákon platnost právního úkonu,
 • vede centrální evidenci všech došlých usnesení vlády ČR na městský úřad,
 • zabezpečuje aktualizaci povinně zveřejňovaných údajů podle zákona č 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, na úřední desce pro účely zajištění dálkového přístupu k povinně zveřejňovaným informacím, zpracovává výroční zprávu za úřad,
 • zajišťuje podatelnu a spisovou službu úřadu,
 • vede centrální spisovnu a zabezpečuje archivaci písemností,
 • zajišťuje rozmnožování písemností pro potřeby úřadu,
 • zajišťuje provoz telefonní ústředny,
 • zajišťuje úklid budovy,
 • zajišťuje agendu a vede centrální evidenci stížností, připomínek, podnětů a petic občanů,
 • v přenesené působnosti zabezpečuje agendu týkající se provozování výherních hracích přístrojů v souladu ze zákonem č. 186/2016 Sb. o hazardních hrách.


- na úseku matriční agendy:

 • vykonává působnost podle zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zejména vede matriční knihy a sbírky listin, provádí ověřování dokladů, vydává druhopisy matričních listin,
 • provádí vidimaci a legalizaci listin a podpisů,
 • vede registr obyvatel města,
 • zajišťuje svatební obřady, vydává osvědčení k uzavření církevních sňatků,
 • vede hřbitovní knihu, zpracovává nájemní smlouvy na hrobová místa.