Obsah

Muzejní spolek

Jsme občanské sdružení se sídlem ve Valticích. Působení spolku je v zásadě geograficky neomezené. Výchozím zájmem je oblast Valtic a Valticka.

Cílem činnosti spolku je zejména podílet se na dokumentaci historického a současného vývoje Valtic a Valticka. Pořádat přednášky, exkurze, zájezdy, výstavy a další kulturní akce. O své činnosti spolek pravidelně informuje své spoluobčany v místním tisku Valtickém zpravodaji, který je dostupný i v internetové podobě na stránkách www.valtice.cz/vz/ . Spolek má získávat prostředky na doplňování sbírkových fondů obnoveného muzea ve Valticích, včetně jejich restaurování a financování výstav. Jeho úkolem je spolupracovat s tiskem, rozhlasem a televizí při vlastivědné práci spolku. Spolupodílet se na zachování a obnově kulturních památek a uměleckých děl minulosti i současnosti, pomáhat při oživování lidových tradic. Vzbuzovat zájem mladé generace o činnost a poslání spolku, spolupracovat se školou ve vlastivědné výchově. Spolek má také spolupracovat s jinými sdruženími a institucemi působícími na Jižní Moravě. Spolek je řízen výborem, který má minimálně pět členů: předsedu, místopředsedu, jednatele, správce sbírek hospodáře. Spolek zastupují a jeho jménem jednají předseda, místopředseda a jednatel, kteří mají plné podpisové právo. Výbor se schází podle potřeby. Členské schůzky se konají ve čtvrtek v 18.00hod., pokud si členové neurčí jinak. Spolek má členy zakládající, řádné, přispívající, čestné a přátele. Zakládající členové podepsali zakládající listinu na ustavující schůzi konané 11. ledna 1993.

 

Zakládající členové Muzejního spolku Valtice: 

Glončák Jaroslav
Rakovská Ladislava
Ing. Rakovský Karel
Škorpová Růžena
Velecký Luboš ml.
Velecký Luboš st. 

 

Kontakty: 
Muzejní spolek Valtice Nám. Svobody 4
691 42 Valtice

Správce webu: Daniel Lyčka

tel: +420.728 578 719 
e-mail: mestskemuzeum@seznam.cz

Více na: http://muzeum.webnode.cz/o-nas/