Obsah

Městská policie Valtice

Zřízena usnesením zastupitelstva města Valtic a to dne 27. 3. 1991, později byla její činnost,   úkoly, výzbroj a výstroj upravena obecně závaznou vyhláškou č. 4 / 97 o městské policii.

Základní pracovní doba:

Po – Pá: 07.00 – 19.00 hod.

So -  Ne: 09.00 – 17.00 hod. (jen v období od 1. 5. do 31. 10.)

Úřední hodiny městské policie jsou ve středu od 14:00 do 16:30 hod. Místem styku s veřejností je kancelář městské policie v budově Městského úřadu ve Valticích.

Telefon: +420 519 301 414 
              +420 734 254 254 (Pohotovostní číslo na městskou policii.)

E-mail: policie@valtice.eu

Adresa: Městská policie, nám. Svobody 21, 691 42 Valtice

(GPS: 48°44’27.496″N, 16°45’22.969″E) 

Organizační struktura:

velitel MP:

Ing. Pavel Trojan, starosta města Valtice

Strážník pověřený řízením MP:

Tibor Burský, tel.: +420 608 268 527, e-mail: tibor.bursky@valtice.eu

Strážníci:

Luděk Novotný, tel.: +420 604 560 259, e-mail: ludek.novotny@valtice.eu

Petr Mohyla, tel.: 721 127 994, e-mail: petr.mohyla@valtice.eu

V případě naší nepřítomnosti volejte obvodní odd. Policie ČR - tel. 158 nebo 519 321 424

 

ZÁKLADNÍ ÚKOLY MĚSTSKÉ POLICIE

Obecní policie při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů podle tohoto nebo zvláštního zákona především:

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku

b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití

c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce

d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích

e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení

f) se podílí na prevenci kriminality v obci

g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích a v obci

h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce

i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra na požádání údaje o obecní policii

Ve Valticích dále zabezpečuje:

 • Zajišťuje obsluhu, vyhodnocování a předávání záznamů z MKDS
 • Zabezpečuje v ranních hodinách přechody pro chodce , snaží se eliminovat další škodlivé jevy mládeže (kouření, alkohol, záškoláctví, šikanu apod.)
 • Provádí odchyt zatoulaných psů, jejich umístění do kotců a nelze-li zjistit majitele, předává je do útulku pro zatoulaná zvířata
 • Zajišťuje průběh konání kulturních akcí pořádané městem
 • Vyhledává v katastrálním území města vraky, černé skládky a jiné závady a činí kroky vedoucí k jejich odstranění
 • Zabezpečuje provoz a obsluhu parkovacích automatů
 • Úzce spolupracuje s OOP ČR Břeclav (dopravní nehody, fyzická napadení apod.)
 • V rámci svých oprávnění poskytuje občanům rady a potřebnou spolupráci

   

  Odchyt toulavých zvířat:

  Městská policie na katastrálním území své působnosti (Valtice, Úvaly) zajišťuje a provádí odchyt volně pobíhajících a toulavých zvířat. Předmětem odchytu musí být zvíře, které bezprostředně ohrožuje život zdraví a majetek osob či ohrožuje bezpečnost a plynulost silničního provozu. Odchyt provádí pomocí pomůcek (odchytová tyč, odchytové rukavice apod.) vyškolený strážník MP Valtice. Pokud se nenajde majitel zvířete, je toto zvíře dále předáno do útulku pro opuštěná zvířata v Bulharech. Pokud je zjištěn majitel jsou po něm vymáhány náklady spojené s odchytem.

  Telefonní kontakty:       

 • Útulek pro opuštěná zvířata Bulhary: 723 040 495 – p. Malinovská

   

  Městský kamerový a dohlížecí systém

  Městské kamerové a dohlížecí systémy patří k účinným prostředkům při kontrole kriminality. Odrazují od páchání trestné činnosti, protože výrazně zvyšují riziko odhalení pachatele a prokázání jeho viny.  Mimo to jsou využívány při mimořádných nebo krizových situacích a často poslouží k přivolání pomoci lidem při nehodách, nebo ve zdravotní nouzi. Hlavním účelem městských kamerových systémů je prevence kriminality a vytváření tzv. "bezpečných zón". Praxe potvrzuje, že v místech dohledu kamer dochází k výraznému snížení počtu trestných činů.

  Kamerové body jsou cíleně situovány do míst, která jsou identifikována jako kriminálně riziková, často do lokalit s velkou koncentrací osob a institucí. Monitorována jsou však pouze veřejná prostranství, tedy prostory přístupné každému bez omezení, sloužící k obecnému užívání a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru. 

  Městský kamerový a dohlížecí systém ve Valticích je obsluhován Městskou policií Valtice a využívá jej také Policie ČR. Skládá se ze 46 kamerových bodů a je připraven na případné rozšíření o další kamerové body. 

  Cílem systému je monitorování veřejných prostranství a zejména:

 • Zvýšení bezpečnosti občanů a jejich majetku
 • Odhalování trestných činů a přestupků
 • Vizuální kontrola rizikových oblastí v záběru kamer
 • Vizuální monitoring bezpečnosti a plynulosti dopravy ve městě

   

Právní normy související s výkonem služby strážníků Městské policie:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky 
Listina základních práv a svobod č. 2/1993 Sb. 
Zákon č. 553/ 1991 Sb. O obecní policii 
Zákon č. 250/ 2016 Sb. O odpovědnosti za přestupek a řízení o nich

Zákon č. 251/ 2016 Sb. O některých přestupcích
Zákon č. 500/2004 Sb. O správním řízení (správní řád) 
Zákon č. 361/ 2000 Sb. O provozu na pozemních komunikacích 
Zákon č. 128/2000 Sb. O obcích (obecní zřízení) 
Zákon č. 129/2000 Sb. O krajích (krajské zřízení) 
Zákon č. 84/1990 Sb. O právu shromažďovacím 
Zákon č. 40/2009 Sb. Trestní zákoník 
Zákon č. 141/1961 Sb. O trestním řízení soudním (Trestní řád) 
Zákon č. 40/1964 Sb. Občanský zákoník 
Zákon č. 119/2002 Sb. O střelných zbraních a střelivu 
Zákon č. 273/2008 Sb. O Policii České republiky 
Zákon č. 65/2017 Sb. O ochraně zdraví  před škodlivými účinky návykových látek 
Zákon č. 17/1992 Sb. O životním prostředí 
Zákon č. 185/2001 Sb. O odpadech a o změně některých dalších zákonů 
Zákon č. 455/1991 Sb. O živnostenském podnikání 
Zákon č. 246/1992 Sb. Na ochranu zvířat proti týrání 
Zákoník práce č. 262/2006 Sb. 
Vyhláška Ministerstva vnitra č.418/2008 Sb., kterou se provádí zákon o obecní polici 
Nařízení vlády České republiky č. 444/2008 Sb., o zdravotní způsobilosti uchazeče o zaměstnání strážníka, čekatele a strážníka obecní policie
Obecně závazné vyhlášky města Valtice
Nařízení města Valtice

A další zákony či vyhlášky …