Obsah

Informace pro zájemce

Žadatel o pobytovou službu by měl již při podání žádosti splňovat podmínku, že se nachází v nepříznivé sociální situaci.

 

Nepříznivou sociální situací se rozumí:

  • Ztráta dosavadních schopností se o sebe postarat z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu (např. žadatel nezvládá hygienu, stravování, péči o domácnost, oblékání, výkon fyziologické potřeby apod.),a to ani s pomocí rodinných příslušníků či pečovatelské služby
  • Odůvodněná potřeba 24 hodinové péče (závažné zdravotní komplikace)
  • Nemožnost zajistit si potřeby prostřednictvím pečovatelské služby (nedostupnost PS, nedostatečná kapacita PS apod.)
  • Krizová situace (např. týrání seniora, zneužívání ze strany rodinných příslušníků apod.)
  • Prostředí, ve kterém žadatel žije, není přizpůsobeno aktuálním potřebám žadatele (např. nevyhovující podmínky bydlení, z důvodu tělesného postižení nemůže dál bydlet v DPS apod.)
  • Žadateli hrozí sociální vyloučení  

 

Informace o službě předává zájemci popř. rodinným příslušníkům soc. pracovník a vedoucí zařízení v pracovní dny v době od 6:30 do 15:00 hodin a to osobně, telefonicky, popř. e-mailovou poštou. Zájemce získá základní informace o službách, které DS nabízí, o úhradách za tyto služby, je seznámen s chodem domova, postupem pro přijímání nových uživatelů a je mu nabídnuta možnost prohlídky zařízení. Obdrží formuláře – žádost o umístění do domova pro seniory, vyjádření lékaře, dále vzor smlouvy o poskytování soc. služby a ceníky úhrad za pobyt v domově pro seniory.