Obsah

Domov pro seniory - celoroční pobyt

Posláním domova je poskytovat sociální služby seniorům, kteří mají z důvodu věku či nepříznivého zdravotního stavu sníženou soběstačnost a umožnit jim prožití klidného a důstojného stáří.

Cíle služby:

 • poskytnout klientům v období stáří potřebnou péči, kterou nejsou schopni zajistit jejich rodinní příslušníci ani terénní služby  
 • zajistit klientům dostatek sociálních kontaktů v podnětném prostředí (setkávání s vrstevníky, volnočasové aktivity, spolupráce s místními organizacemi)
 • podporovat klienty v udržení dosavadních schopností a dovedností prostřednictvím aktivizačních činností a zapojením do každodenní péče

Cílová skupina: 

 • senioři

Věková struktura cílové skupiny:

 • od 60 let

Kapacita:

 • hlavní budova – 32 lůžek
 • druhá budova – 8 lůžek

 

Zásady poskytování služeb:

1.            respektování práv klientů

2.            zachování lidské důstojnosti

3.            ohleduplný a vnímavý postoj ke klientům

4.            podpora v zachování co největší míry soběstačnosti

5.            základem plánování služby jsou individuální potřeby a přání klientů

6.            odbornost a soustavné prohlubování znalostí pracovníků jako základ kvality

 

Druhy poskytovaných služeb: 

 • Celoroční ubytování
 • Celodenní stravování
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro os. hygienu
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (pořádání kulturních akcí, zajištění duchovní služby apod.)
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Aktivizační činnosti (podpora k aktivitě – cvičení, vytváření různých výrobků)
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů (vyřizování věcí na úřadech apod.)
 • Základní soc. poradenství (pomoc při vyřízení příspěvku na péči, důchodu apod.

Dále zprostředkováváme kadeřnictví a pedikúru, tyto služby si uživatel hradí sám.

Možnost zapojení blízkých a přátel

Jsme otevřeni pro spolupráci s rodinou a dobrovolníky při poskytování péče našim uživatelům. I po přijetí do domova se mohou rodinní příslušníci zapojovat do péče o své blízké, a to jak v oblasti běžné péče (pomoc při hygieně, podávání stravy), tak i v oblasti volnočasových aktivit (využívání běžných služeb, procházka po okolí, rodinné oslavy, doprovod k lékaři).