Obsah

Zpět

Místní poplatek ze psů

03. Pojmenování (název) životní situace

Místní poplatek ze psů.

04. Základní informace k životní situaci

Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.

05. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.)

Fyzická nebo právnická osoba, která je držitelem psa a která má na území Města Valtice trvalý pobyt nebo sídlo.

06. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Nabytí psa staršího 3 měsíců a trvalý pobyt držitele psa na území Města Valtice.

07. Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace

Za výše uvedených podmínek podá držitel psa, staršího 3 měsíců, přiznání k poplatku ze psů do 15 dnů od vzniku poplatkové povinnosti. 
Povinnost ohlásit nabytí psa má i občan, jehož pes je od poplatku podle zákona o místních poplatcích nebo podle vyhlášky o místních poplatcích osvobozen, a tuto skutečnost musí správci poplatku prokázat. 
Poplatník je povinen ohlásit každou skutečnost, která má vliv na vznik, zánik poplatkové povinnosti, výši poplatku nebo na osvobození od poplatku do 15 dnů od jejího vzniku. 
Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČ. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její podnikatelské činnosti.

08. Na které instituci životní situaci řešit

Městský úřad Valtice. 
Adresa: nám. Svobody 21, 69142 Valtice

09. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Miluše Kazíková - pokladna 
Městský úřad Valtice
E-mail: miluse.kazikova@valtice.eu

Poplatky bude možné platit v hotovosti od 2. ledna do 31. května 2013 nebo bezhotovostním placením
na účet: 1382007359/ 0800, variabilní symbol: 1341
Ve zprávě pro příjemce uveďte rodné číslo členů domácnosti, pro kterého je platba určena.

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

Fyzická osoba: občanský průkaz, rodné číslo, trvalý pobyt.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Sazebník poplatků: 
a) první pes 500,- 
b) každý další pes téhož majitele 1000,- 
c) za psa, jehož držitel je poživatelem invalidního, starobního, vdovského a vdoveckého důchodu, který je jeho jediným zdrojem příjmu anebo poživatel sirotčího důchodu 150,- 
d) za každého dalšího psa, jehož držitelem je osoba uvedená v písm. c) 300,- 

Jak je lze uhradit? Viz bod 9.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Poplatky bude možné zaplatit od 2. ledna do 31. května 2013.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nikdo.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Žádné.

16. Elektronická služba, kterou lze využít

Datová schránka.
ID datové schránky: TYP DS = OVM
IČO organizace: 00283665

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích (ze psů). Najdete ji na webových stránkách Města Valtice.

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

Žádné.

26. Kontaktní osoba

Miluše Kazíková - pokladna 
Městský úřad Valtice 
E-mail: miluse.kazikova@valtice.eu

28. Popis byl naposledy aktualizován

9. 1. 2013

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích

Vyvěšeno: 9. 1. 2013

Zodpovídá: Mgr. Přemysl Spěvák

Zpět